Alle gegevens van ProRomi op een rij

Naam: Stichting ProRomi Nederland (kortweg: ProRomi)

RSIN (of fiscaal) nummer: 8062.77.610

Contactgegevens:

Kantoor: Laarweg 30, 6721DE Bennekom

Doelstelling, missie en bestaansreden:

Over ProRomi: Stichting ProRomi Nederland zet zich al tientallen jaren in voor Roma-zigeuners in Roemenië. Zij lijden soms aan ondervoeding /slechte voeding, hebben uiterst slechte behuizing, gebrek aan goede scholing en worden ernstig gediscrimineerd en algeheel achtergesteld door de plaatselijke bevolking en overheid. ProRomi wil daarom vanuit een christelijke achtergrond de Roma-zigeuner bevolking in Roemenië (in het bijzonder op Pata-Rât in de regio Cluj) helpen een zo goed mogelijk, menswaardig bestaan op te bouwen. ProRomi Nederland is de faciliterende /ondersteunende stichting voor Asociaţia Transformarea in Roemenië.

Over Asociaţia Transformarea: (Stichting) Asociaţia Transformarea Roemenië beheert de onroerende goederen die verkregen zijn vanuit de fondsen die via Stichting ProRomi Nederland ter beschikking zijn gesteld. Asociaţia Transformarea is de werkgever van de medewerkers van de organisatie in Roemenië. Asociaţia Transformarea richt zich op de volgende vijf aandachtsvelden:

Scholing: Asociaţia Transformarea verleent hulp door support aan een kleuterschool en biedt naschoolse opvang en alfabetiseringscursussen voor volwassen Roma.

Gezondheidszorg: Asociaţia Transformarea levert (of bemiddelt in) gezondheidszorg en/of medische voorzieningen. Bouwprojecten, huisvesting en Multi Functionele Centra: Asociaţia Transformarea voert bouw- en renovatieprojecten uit in Roma-dorpen of wijken waarin grote armoede heerst en bouwt nieuwe onderkomens voor de Roma-bevolking en Multi Functionele Centra voor de educatie van Roma-tieners, vrouwen en bejaarden.

Werkgelegenheid: Asociaţia Transformarea voorziet (of bemiddelt in) werkgelegenheid voor de lokale Roma.

Sociaal Maatschappelijk Werk: Asociaţia Transformarea bekommert zich om de sociale, en maatschappelijk omstandigheden van de Roma in de breedste zin van het woord. Zij levert sociale hulp en praktische assistentie. Asociaţia Transformarea heeft een eigen depot van waaruit voedsel, kleding en allerhande goederen worden gedistribueerd onder de doelgroep.

Actueel Beleidsplan op hoofdlijnen: Voor het jaar 2023 heeft het bestuur van ProRomi het volgende beleid vastgesteld:

 • Deelname aan het publieke debat over de positie van de Roma
 • Vernieuwing van de website(s)
 • Nieuwsbrieven, zowel per post als digitaal
 • Vergroten van het aantal Roma-kinderen waarvoor onderwijs wordt gesponsord
 • Verzorgen van spreekbeurten, voorlichting en andere informatie voorziening over ons werk in Roemenië

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. E. Voogt (Boornbergum)

Secretaris: Dhr. S. Regnerus (Kollumerzwaag)

Penningmeester: Dhr. L. Holtrust (Bennekom)

Beloningsbeleid bestuur en personeel: ProRomi Nederland heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden, maar doet haar activiteiten met behulp van de inzet van vrijwilligers.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten de afgelopen jaren: ProRomi heeft de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Gesprekken met politici en overheid over de situatie van de Roemeense Roma
 • Fondsenwerving (eenmalige en periodieke donaties)
 • Financiering van de projecten van Asociatia Transformarea (scholing, huisvesting, voedsel en medicatie voorziening, etc.)
 • Publicaties in nieuwsbrieven
 • Samenwerking met partners
 • Spreekbeurten en voorlichtingen over het werk van Asociaţia Transformarea

Financiële verantwoording / informatie laatste volledige boekjaar: Jaarrekening 2023 hier downloaden.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.