Alle gegevens van ProRomi op een rij

Naam: Stichting ProRomi Nederland (kortweg: ProRomi)

RSIN (of fiscaal) nummer: 8062.77.610

Contactgegevens:

Kantoor: Laarweg 30, 6721DE Bennekom

Doelstelling, missie en bestaansreden:

Over ProRomi: Stichting ProRomi Nederland zet zich al tientallen jaren in voor Roma-zigeuners in Roemenië. Zij lijden soms aan ondervoeding /slechte voeding, hebben uiterst slechte behuizing, gebrek aan goede scholing en worden ernstig gediscrimineerd en algeheel achtergesteld door de plaatselijke bevolking en overheid. ProRomi wil daarom vanuit een christelijke achtergrond de Roma-zigeuner bevolking in Roemenië (in het bijzonder op Pata-Rât in de regio Cluj) helpen een zo goed mogelijk, menswaardig bestaan op te bouwen. ProRomi Nederland is de faciliterende /ondersteunende stichting voor ProRroma in Roemenië.

Over ProRroma: Stichting ProRroma Roemenië beheert de onroerende goederen die verkregen zijn vanuit de fondsen die via Stichting ProRomi Nederland ter beschikking zijn gesteld. ProRroma is de werkgever van de medewerkers van de organisatie in Roemenië. ProRroma richt zich op de volgende vijf aandachtsvelden:

Scholing: ProRroma verleent hulp door bouw, opzet en financiering van ProRroma-scholen en biedt naschoolse opvang en alfabetiseringscursussen voor volwassen Roma.

Gezondheidszorg: ProRroma levert (of bemiddelt in) gezondheidszorg en/of medische voorzieningen. Bouwprojecten, huisvesting en Multi Functionele Centra: ProRroma voert bouw- en renovatieprojecten uit in Roma-dorpen of wijken waarin grote armoede heerst en bouwt nieuwe onderkomens voor de Roma-bevolking en Multi Functionele Centra voor de educatie van Roma-tieners, vrouwen en bejaarden.

Werkgelegenheid: ProRroma voorziet (of bemiddelt in) werkgelegenheid voor de lokale Roma.

Sociaal Maatschappelijk Werk: ProRroma bekommert zich om de sociale, en maatschappelijk omstandigheden van de Roma in de breedste zin van het woord. Zij levert sociale hulp en praktische assistentie. ProRroma heeft een eigen depot van waaruit voedsel, kleding en allerhande goederen worden gedistribueerd onder de doelgroep.

Actueel Beleidsplan op hoofdlijnen: Voor het jaar 2019 heeft het bestuur van ProRomi het volgende beleid vastgesteld:

 • Deelname aan het publieke debat over de positie van de Roma
 • Vernieuwing van de website(s)
 • Vernieuwing van onze nieuwsbrieven, zowel per post als digitaal
 • Vergroten van het aantal Roma-kinderen waarvoor de studie op de ProRroma-scholen wordt gesponsord
 • Verzorgen van spreekbeurten, voorlichting en andere informatie voorziening over ons werk in Roemenië

Samenstelling bestuur

Voorzitter: Dhr. E. Voogt (Boornbergum)

Secretaris: Dhr. K. Pijp (Hardenberg)

Penningmeester: Dhr. L. Holtrust (Bennekom)

Beloningsbeleid bestuur en personeel: ProRomi Nederland heeft geen betaalde medewerkers en/of bestuursleden, maar doet haar activiteiten met behulp van de inzet van vrijwilligers.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: In 2015 en 2016 heeft ProRomi de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Gesprekken met politici en overheid over de situatie van de Roemeense Roma
 • Fondsenwerving (eenmalige en periodieke donaties)
 • Financiering van de projecten van ProRroma (scholing, huisvesting, voedsel en medicatie voorziening, etc.)
 • Publicaties in nieuwsbrieven
 • Samenwerking met partners
 • Spreekbeurten en voorlichtingen over het werk van ProRroma

Financiële verantwoording / informatie laatste volledige boekjaar: Jaarrekening 2021 hier downloaden.

Stichting ProRomi is door de belastingdienst aangemerkt als "Algemeen Nut Beogende Instelling". Dat betekent dat giften aan ProRomi Nederland aftrekbaar zijn van het belastbaar inkomen. ANBInummer ProRomi Nederland: 8062.77.610

Stichting ProRomi Nederland

Laarweg 30

6721 DE Bennekom

Stichting ProRomi Nederland © 2017. Webdesign door Chalsey Hüpscher.